honda ( - )

   C-     honda

 

... 

 

HONDA

 

         R22

        

         3-

         "" ( )

         -

        

         "I FEEL"

        

()

         -

         24

         "Sleep"

         HITACHI, TOSHIBA

 

HD-07HR4FV

20 2

2,2

2,2

325$

HD-09HR4FV

20 - 26 2

2,6

2,8

330$

HD-12HR4FV

26 - 35 2

3,5

3,8

385$

HD-18HR4F/L

35 - 50 2

5,3

5,4

540$

HD-24HR4F/L

50 - 70 2

7,0

7,5

648$